Kos, Amjekh, Jot, Koon

Friday, July 29, 2005

كردن ناهيد


سالها بعد
حدودا دو سال از اين موضوع مي‌گذشت و من وارد كلاس اول شده بودم و خودبخود از رفت و آمد من به خونه ناهيد كم شد. و كلاس دوم كاملا قطع شد.
موضوعي كه الان مي‌خوام براتون تعريف كنم مال يازده سال بعد از موضوع اوليه.
زمستون بود و من كلاس دوم دبيرستان بودم. ساعت 11 بود كه بدليل نيومدن معلممون كلاس تعطيل شد و همه به خونه‌هامون رفتيم. من به سر دالون خونمون كه رسيدم ديدم ناهيد خانوم پنجره رو باز كرد و گفت رضا زود بيا دم در كارت دارم و من رفتم دم در و اون درو باز كرد و منو به داخل هدايت كرد.
ازش پرسيدم كه چيكار داري گفت بيا تو بهت مي‌گم. رفتيم تو به من گفت بشين الان ميام. رفت و يه ليوان چايي داغ برام آورد و گفت تا تو چاييتو بخوري من برمي‌گردم.
من شروع به خوردن چايي كردم عجب چايي بود بعد از اون هواي سرد همچين چايي مي‌‌چسبيد. چاييم هنوز تموم نشده بود كه ناهيد منو از اتاق خوابشون صدا كرد و من رفتم در زدم گفت: بيا تو ديگه. و رفتم تو ديدم ناهيد خانوم به يه لباس خواب كاملا سكسي درا كشيده رو تخت و منو به طرف خودش دعوت مي‌كنه با شك و ترديد نزديك شدم گفتم: چيكارم داري؟ گفت نمي‌خوام اذيتت كنم مي‌خوام اون كاري كه بهت قولشو داده بودم كه بزرگ بشي بگم الان كاملا نشونت بدم. و دست منو گرفت و كشيد طرف خودش بدون هيچ منظوري موقع نشستن روي تخت دستم از روي لباسش به پاهاش خورد لباسش به قدري نرم سرسري بود روي تنش ليز خورد اين موضوع باعث شد كه كيرم مثل سيخ از زير به شلوارم فشار بياره
ناهيد گفت عزيزم نمي‌خواي شروع كني و من هم از خدا خواسته چيزايي كه تو فيلما ديده بودم و اون جايي كه از بچه‌گي دوست داشتم مورد حمله قرار دادم و شروع كردم به چلوندن سينه‌هاش ناهيد شروع كرد به ناله كردن و هي مي‌گفت يواشتر مگه تا حالا سينه نديدي زيادي فشار نده سرخ مي‌شيه علي مي‌فهمه ولي من بدون توجه به حرفاش كارمو ادامه دادم با دست چپم شروع به مالوندن كسش از روي شورت كردم اين كارم هي شديدتر و شديدتر مي‌كردم تا اونجايي كه ناله‌هاش تبديل به جيغ شد. يواش يواش لباسشو از پايين به طرف بالا كشيدم همينطور كاداشتم سينه‌هاشو مي‌خوردم خودمو روش انداختمو لباس خوابشو در آوردم اون بيار نموند و شروع كرد به بالا كشيدن پليور من و اونو از تنم درآورد و انداخت گوشه اتاق حالا ديگه دوتاييمون نيمتنه بالامون لخت بود و سينه‌هامون به هم چسبيده بود آروم رو تنش خودمو ليز دادم و ليس زنون رفتم پايين تا به شورتش رسيدم عجب بوي خوبي مي‌داد انگار كه در شيشه عطري رو برداشته باشي. از روي شلوار هي كسشو ليس مي‌زدم اون هي ناله ميكرد ديگه صبرم تموم شد و با دستام كمربندمو باز كردم و با زبون دو دندونام شروع به ماليدن كسش و در آوردن شورتش كردم از طرف ديگه كيرمو كه داشت شورتمو جر مي‌داد در مي‌آوردم بيرون ديگه كاملا لخت شده بوديم و هيچي تو تنمون نبود و كس زيباي ناهيد هم روبروي من بود. عجب كسي بود بدون مو و برعكس كسهايي كه تو فيلما ديده بودم عين سينه‌هاش صاف و سفيد و بدون چروك بود. شروع كردم به ليسيدن چوچولش داشت جيغ مي‌كشيد يكمي ديگه كه ادامه دادم داشت ديوونه مي‌شد و هي مي‌گفت منو بكن زود باش ولي من نمي‌خواستم بدون اينكه كيرمو ساك بزنه اونو بكنم به همين خاطر برگشتم طوري كه كيرم جلوي دهنش قرار بگيره و بعد شروع به خوردن كسش كردم اونكه متوجه منظورم شده بود شروع كرد به خوردن كيرم با چنان ولعي ساك مي‌زد كه داشت آبم مي‌اومد. زود كيرمو از دهنش كشيدم بيرون و يه چرخي رو بدنش زدم و كيمو جلوي كسش گذاشتم خيلي حشري شده بود ازم مي‌خواست كيرمو بكنم تو كسش و من هم نامردي نكرده و يهويي كيرمو كردم توش اولش يه جيغ كوتاهي زد و بعد هم يه آهي از روي لذت كشيد (ناگفته نماند كه كير من حدود 12 سانتيمتر طول و سه و نيم سانت قطر داره) و بدون هيچ مكثي پاهاشو دادم بالا بطوري كه دستام پشت زانوهاش قرار گرفت و ديگه نمي‌تونست پاهاشو پايين بياره و كسش هم دقيقا روبروي كيرم بود و از نهايت اندازه كيرم ميتونستم براي گاييدنش استفاده كنم سريع كارمو ادامه مي دادم وقتي كيرمو بيرون مي‌كشيدم ساكت مي‌شد و زماني كه كيرمو به ته كسش ميزدم يه آهي مي‌گفت من كارمو خوب بلد بودم و چون اهل جغ و ... نبودم كمر سفت سختي داشتم حدود 9-10 دقيقه بود كه داشتم مي‌كردمش و براي اينكه كارام براش تكراري نشه همونطوري كه كيرم تو كسش بود برش گردوندم و به بغل خوابوندمش و شروع كردم به تلمبه زدن ديگه دادش بلند شده بود و يهو لرزه‌اي تمام وجودش رو گرفت. بله ناهيد خانوم ارضا شده بود همونطوري كه تلمبه مي‌زدم احساس كردم كه كيرم خيس شد و راحتتر ميره و برمي‌گرده اونقدر ادامه دادم تا احساس كردم داره آبم مياد بهش گفتم داره مياد گفت همشو بريز توش من كه اجاقم كوره. جاتون خالي تمام آبمو تا قطره آخر ريختم توش و خودمو انداختم روش و همونطوري كه كيرم تو كسش بود روش خوابيدم بعد از پنچ دقيقه دوباره حس خوبي ازم خواست كه كارمو ناتموم نزارم و ادامه بدم همونطوري كه روش بودم شروع كردم به بوسيدن و ليسيدن گونه‌هاش و گوشاش كه دوباره حشري شد كير من كه ماشاله كم نمي‌آورد دوباره تو كسش راست شد با آبي كه تو كسش خالي كردم شروع كردم به تلمبه زدن و آبه باعث شده بود تا داخل كسش كف كنه و سفيدي‌هاي كفش ازش بزنه بيرون تماشاي اين صحنه برام خيلي جالب و دوست داشتني بود توي يه لحظه فكري به نظرم رسيد تا حالا كه كير من ليز از پشت هم يه امتحاني بكنم دوباره پاشهاو دادم بالا اين دفعه فشار و با دستام به پاهاش بيشتر كردم تا سوراخ كونش بياد بالاتر همينكه سوراخش اومد بالا بدون هيچ اجازه‌اي كيرمو از كسش كشيدم بيرون و ناغافل كردم تو كونش چون آمادگي قبلي نداشت تا سوراخ كونشو تنگ كنه كيرم به راحتي تا ته رفت توش ولي چشتون روز بد نبينه چنان جيغي كشيد كه گوشام كر شد و بعدشم از حال رفت ولي من كه تو اون لحظه شهوت تمام وجودمو گرفته بود و هيچي حاليم نبود شديدا شروع كردم به جر دادن كونش. ديگه داشتم از لذت منفجر مي‌شدم و همينطور كارمو ادامه مي‌دادم تا يواش يواش چشاشو باز كرد و تنها كلمه‌اي كه بهم گفت اين بود«نامرد» و چشاشو بست من ديگه داشتم مي‌شدم آبمو همشو ريختم تو كونش بطوري كه از بغلاي سوراخش زد بيرون دقيقتر كه نگاه كردم ايندفعه بجاي كف سفيد كف نارنجي مياد. بله من سوراخ كونشو جر داده بودم و همه كس و كونش و ملافه‌ها خوني شده بود. دلم براش سوخت و از خودم بدم اومد. بغلش كردم و بردمش حموم روي همون سكوي قديمي خوابوندمش و اينبار من شروع كردم به شستن و تميز كردن اون و چشاشو باز كرد و درحالي كه اشك تو چشاش بود گفت رضا بازم مثل بچه‌گيت منو مي‌كني بله دوباره توي همون حالتي كه يازده سال پيش كرده بودمش دوباره كردمش اينبار هم تمام آبمو ريختم تو كسش.
ناهيد زن خوبي بود. دلم هميشه براش مي‌سوخت. اون منو مثل بچه خودش دوست داشت...
منتظر خاطره بعدي باشد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home